Pre zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch organizujeme študijný program sústavného vzdelávania. 

Viac informácii pre záujemcov o Kurzy pre inštruktorov prvej pomoci:

Neodkladná podpora životných funkcií

Rozhvrh výučby kurzu prvej pomoci

Prihláška do kurzu inštruktora prvej pomoci

Prihláška na vykonanie skúšky

Pre žiadateľov o vodičské oprávnenie organizujeme Kurz prvej pomoci, rovnako i Kurz inštruktora prvej pomoci.

Služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:  

Záväzná prihláška kurz prvej pomoci

Prostredníctvom bezpečnostno-technických služieb zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kurz inštruktora prvej pomoci